Powrót do Dla Biznesu

Wywiad gospodarczy

Wywiad gospodarczy jest szeregiem procesów polegających na pozyskiwaniu, przetwarzaniu danych dotyczących sytuacji prawnej, kadrowej, handlowej, finansowej i ekonomicznej przedsiębiorstw lub w pewnych przypadkach również osób fizycznych. Przeprowadzany jest na zlecenie innych podmiotów gospodarczych w celu oszacowania ryzyka współpracy, zdobyciu przewagi konkurencyjnej a także uniknięciu strat czy odzyskaniu należności.

Prywatne Biuro Śledcze oferuje przedsiębiorstwom prowadzącym działalność produkcyjną, usługową i handlową, bez względu na ich wielkość, kompleksowe usługi zmierzające do wyeliminowania ryzyka przy nawiązywaniu kontaktów handlowych i współpracy z aktualnymi partnerami.

W zależności od potrzeb klienta zapewniamy następujące rodzaje usług:

  • wywiad konkurencyjny – skoncentrowany na pozyskiwaniu, analizie informacji o konkurencji i potencjale jej funkcjonowania na rynku, w szczególności produktach i kontrahentach w tym także klientach,
  • wywiad handlowy – najstarsza i najbardziej zaawansowana, wszechstronna forma legalnego i oficjalnego uzyskiwania i analizowania informacji o podmiotach gospodarczych, ich działalności oraz funkcjonowaniu na runku, w tym informacji o kondycji handlowej, sytuacji prawnej i powiązaniach gospodarczych, a także innych informacji, istotnych dla oceny podmiotu,
  • analiza należytej staranności – skoncentrowana na analizie sytuacji prawnej i podatkowej, zarządzania strukturą i kapitałem ludzkim, potencjału oraz kondycji finansowej badanej organizacji w celu oceny ryzyka ryzyk i możliwości, zalecana do przeprowadzenia przed podjęciem etapu negocjacji związanych z transakcją kapitałową,
  • analityka biznesowa – proces związany z przekształcaniem danych w informacje, informacji w wiedzę, którą można skutecznie wykorzystać do wzmocnienia pozycji i konkurencyjności przedsiębiorstwa lub wspomagania procesu decyzyjnego w organizacji.

Wiarygodne informacje uzyskujemy poprzez zbieranie danych z różnych źródeł. Do osiągnięcia wyznaczonego celu służy nam między innymi badanie:

  • stanu majątkowego i wiarygodności płatniczej,
  • praw własności do nieruchomości, stanu aktywów i pasywów oraz płynności finansowej,
    etyki biznesowej,
  • rzetelności w kontaktach biznesowych zarówno w kraju jak i zagranicą,
  • wywiadowi środowiskowemu wśród klientów i kontrahentów.

Uzyskane rozpoznanie może być weryfikowane za pomocą obserwacji niejawnych.

Jako wynik naszych działań klient otrzymuje szczegółowe sprawozdanie w postaci czytelnego raportu zawierającego prócz oczekiwanych danych również, w przypadku wyrażenia takiej woli, rekomendacje dotyczących stawianych tez.