Powrót do Dla Biznesu

Nieuczciwa konkurencja

Jedną ze specjalizacji Prywatnego Biura Śledczego jest ochrona interesów przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania informacji i dowodów w sprawach związanych z nieuczciwą konkurencją.

Przykładowe obszary naszych zainteresowań:

  • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
  • wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa,
  • fałszywe ,wprowadzające w błąd oznaczenie, towarów albo usług,
  • naśladownictwo produktów, jeżeli może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu,
  • nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy,
  • pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie,
  • utrudnianie dostępu do rynku, na przykład poprzez stosowanie cen dumpingowych
  • przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną,
  • nieuczciwa lub zakazana reklama.
  • kontrola i weryfikacja obowiązków pracowniczych w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim (Wyrok Sądu Najwyższego z 21 października 1999 r. (sygn. akt I PKN 308/99, OSNAPiUS 2001 nr 5, poz. 154)

W ramach realizacji zleceń, umieszczamy w przedsiębiorstwie insiderów realizujących działania niejawne w celu pozyskania dowodów i informacji dla przyszłego postępowania procesowego.

Podjęcie decyzji o przyjęciu zlecenia jest poprzedzone darmową konsultacją i analizą prawną zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia.