Powrót do Szkolenia

Dla ubiegających się o licencję detektywa

Informacja dla osób chcących ubiegać się o wydanie licencji detektywa.

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Detektywów i Pracowników Ochrony – Detectio ogłasza nabór chętnych na szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa. Zapisy i szersze informacje niż opublikowane na niniejszej stronie można uzyskać poprzez wypełnienie formularza kontaktowego lub kontakt z p.o. dyrektora ośrodka.

Kto może ubiegać się o wydanie licencji detektywa:

Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz.U. 2002 Nr 12 poz. 110) przed osobami chcącymi ubiegać się o wydanie licencji detektywa stawia następujące warunki:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przysługiwanie tej osobie, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawa do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • ukończone 21 lat;
 • wykształcenie, co najmniej, średnie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • brak toczącego się przeciwko kandydatowi postępowania o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie bycie zwolnionym dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat;
 • otrzymanie pozytywnej opinii komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania, sporządzonej na podstawie aktualnie posiadanych informacji przez Policję albo – w przypadku obywatela innego państwa – przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji państwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata;
 • pozytywnej weryfikacji zdolności psychicznej do wykonywania czynności detektywistycznych, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim;
 • posiadanie zaświadczenia potwierdzającego odbycie szkolenia przygotowującego do uzyskania licencji detektywa.

Jakie elementy musi zawierać szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa:

Minimalny program szkolenia reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa.

Szkolenie takie powinno obyć się w wymiarze minimum 50 godzin i zawierać tematykę:

 • ochrony danych osobowych i ochrony informacji niejawnych – w wymiarze 15 godzin;
 • przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa – w wymiarze 15 godzin;
 • przepisów regulujących zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych – w wymiarze 20 godzin.