Szkolenia

Idea i misja Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Detektywów i Pracowników Ochrony – Detectio

SzkoleniaW styczniu 2009 roku powstało Prywatne Biuro Śledcze – Detectio. Właścicielem i Dyrektorem Zarządzającym firmy, od początku jej aktywności, jest emerytowany oficer Komendy Głównej Policji – Marian Bogumił Szłapa.

W pierwszych latach działania, pracownikami i współpracownikami Detectio byli jedynie praktycy wywodzący się ze służb specjalnych cywilnych i wojskowych a także pionów operacyjnych i śledczych Policji. Tendencja ta ulega stopniowej zmianie i coraz częściej w wąsko specjalistycznych zadaniach biura, udział biorą osoby wyprofilowane i wyszkolone przez Detectio. Od momentu powstania priorytetem w pracy Biura stały się sprawy związane z bezpieczeństwem biznesu.

W okresie 2009-2015 zrealizowano kilkadziesiąt poważnych śledztw z zakresu kontrwywiadu gospodarczego i spraw gospodarczych.

Na podstawie ilości i zakresu otrzymywanych zleceń Prywatne Biuro Śledcze – Detectio, bazując także na podobnych analizach prowadzonych przez współpracujące z biurem inne agencje śledcze z terenu całego kraju, potwierdziło utrzymujący się trend wzrostowy w zainteresowaniu pozyskaniem informacji dla potrzeb weryfikacyjnych bądź późniejszych czynności procesowych przez podmioty gospodarcze. Dotychczasowe doświadczenia w branży detektywistycznej jak także wcześniejsze uzyskiwane w trakcie służby dla kraju, wskazują jednoznacznie na potrzebę wąsko specjalistycznego przygotowania zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem rozpracowania i rozpoznania środowisk i osób działających na szkodę naszych klientów.

We wrześniu 2014 roku, postanowiono utworzyć Ośrodek Doskonalenia Zawodowego – Detectio.

Oprócz kursów pozwalających na uzyskanie tytułu zawodowego detektywa- które są podstawą a zarazem bazą do dalszych szkoleń misją Ośrodka jest:

  • Rekrutacja , selekcja i szkolenie osób mających w przyszłości wykonywać skomplikowane zadania śledcze i operacyjne na rzecz firm i korporacji;
  • Wąsko specjalistyczne szkolenia z zakresu tajnej obserwacji;
  • Szkolenia z technik aktywnego pozyskiwania informacji;
  • Szkolenia w zakresie niezbędnym do rzetelnego i profesjonalnego wykonywania czynności śledczych i operacyjnych ( także w zakresie zbierania dowodów prywatnych w sprawach karno-procesowych.
  • Szkolenie z zakresu profesjonalnego sprzętu specjalnego.
  • Szkolenia i doskonalenie zawodowe z technik samoobrony.

To tylko przykładowe obszary aktywności Ośrodka Doskonalenia Zawodowego – Detectio.

P.o. Dyrektora d/s szkolenia zawodowego  jest  mgr Jarosław Kolas – emerytowany oficer Komendy Głównej Policji.

Dbamy o jakość kształcenia przyszłych Prywatnych Detektywów

Prywatny detektyw to zawód wymagający od wykonujących go osób,  najwyższych standardów etycznych, rozleglej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Osoby go wykonujące, wypełniając lukę między zapewnieniem ochrony praw i interesów jednostki a zadaniami ustawowych organów państwa zmierzającymi do ochrony praw ogółu,  dotykają bardzo  często najbardziej intymnej sfery ludzkiej prywatności. Deregulacja zawodu umożliwiła osobom, które nie przeszły wcześniejszej selekcji z racji zbyt niskiego poziomu wiedzy i umiejętności,  wykonywanie zawodu detektywa.

Prywatne Biuro Śledcze – Detectio jako członek Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów zobowiązany jest Kodeksem Etyki Prywatnego Detektywa do stania na straży godności zawodu i tworzenia jego pozytywnego wizerunku w społeczeństwie. Obowiązek ten wykonujemy poprzez dbanie o jakość przygotowania osób, które w przyszłości mogą chcieć ten zawód wykonywać. W tym celu nie tylko powołaliśmy Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Detektywów i Pracowników Ochrony, ale także aktywnie uczestniczymy w poprawie jakości kształcenia na uczelniach wyższych. Toruń, jak i całe województwo kujawsko-pomorskie, dzięki szerokiej bazie uczelni wyższych doskonale się do tego nadają.

Dlatego też kolejny już raz wzięliśmy czynny udział w kształtowaniu programu nauczania uczelni wyższej. Tym razem kierunku: Bezpieczeństwo wewnętrzne – Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu.

By nie być gołosłownymi  poniżej publikujemy oficjalne podziękowania

WSB