Powrót do O firmie

Prawo i etyka

Prawo

Prawne aspekty działalności zawodowej Prywatnego Detektywa regulują poniższe ustawy i akty wykonawcze:

Dlatego też Prywatne Biuro Śledcze – Detectio jak każda szanująca się, rzetelna agencja detektywistyczna posiada wpis do rejestru działalności regulowanej Ministra Spraw Wewnętrznych (RD -1/2009), a pracujący detektywi posiadają ważną licencję. Ponadto, biuro posiada ważne obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa.

Dokumenty powyższe, klient może otrzymać do wglądu podczas bezpłatnych konsultacji, natomiast realizację każdego zlecenia zaczynamy od zawarcia umowy na wykonanie czynności detektywistycznych a kończymy pisemnym sprawozdaniem.

Etyka

Powyższe przepisy regulują podstawowe aspekty działalności prywatnego detektywa. Prywatne Biuro Śledcze – Detectio w trosce o świadczenie najwyższej jakości usług zadbało również o sferę etyczną funkcjonowania agencji. Dlatego też, co wbrew pozorom nie jest oczywiste, dopełniło obowiązku i zarejestrowało zbiór danych osobowych zebranych w toku wykonywania czynności detektywistycznych, w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (sygn. akt DRZDO/403/000880/09/10922).

Detektywi biura zaś swoje działania opierają o poniższy (jedyny w Polsce akt tego typu) Kodeks Etyki Detektywa, zatwierdzony 15 czerwca 2010r. przez Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów.

Zawód detektywa istnieje formalnie od 2001r., kiedy to ustanowiony został Ustawą z dnia 6 lipca 2001r. o Usługach Detektywistycznych. Mimo tak krótkiego istnienia, zgodnie z opinią wielu prawników*, zawód detektywa stał się nieformalnym zawodem zaufania publicznego sięga bowiem często w najbardziej intymną sferę ludzkiej prywatności. Dzieje się tak również dlatego, że detektyw pełni szczególną rolę służąc społeczeństwu, wypełniając lukę pomiędzy zadaniami organów państwa a zapotrzebowaniem na ochronę praw i interesów jednostki. Dlatego oczywistym jest, że zawarte w niniejszym Kodeksie zasady etyki służyć mają właściwemu wypełnianiu zadań wynikających z przepisów w/w Ustawy. Klient musi być przekonany, że jego sprawa zostanie potraktowana przez detektywa profesjonalnie i zgodnie z literą prawa.

§1

Detektyw w swojej działalności zobowiązany jest kierować się wyznacznikami profesjonalnego działania, które stanowią przepisy prawa ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Usługach Detektywistycznych, postanowień zawartych w niniejszym Kodeksie oraz Statutu i uchwał PSLD. Jego obowiązkiem jest sumienne wykonywanie swojego zawodu, dbałość o czystość szeregów oraz przestrzeganie obowiązujących norm moralnych i etycznych, zarówno zawodowych jak i ogólnych.

§2

Kodeks etyki Detektywa obowiązuje licencjonowanych detektywów polskich zrzeszonych w PSLD.

§3

Detektywi w swojej działalności zobowiązani są do:

 1. kierowania się przepisami prawa, normami moralnymi i etycznymi oraz dbania o ich przestrzeganie przez wszystkie osoby wykonujące zlecenie na rzecz klienta,
 2. kierowania się zasadami rzetelności, skuteczności, bezstronności, uczciwości, poufności i lojalności wobec klientów,
 3. unikania konfliktu interesów, traktowanie tego jako podstawowego obowiązku detektywa wobec osób powierzających mu prowadzenie swoich spraw,
 4. nieprzyjmowania zleceń wątpliwych moralnie, mających na celu ułatwianie popełnienie przestępstwa lub ukrycia jego popełnienia,
 5. stania na straży godności zawodu detektywa, tworzenie jego pozytywnego wizerunku w społeczeństwie,
 6. reagowania na nieprawidłowe praktyki detektywistyczne wykonywane przez detektywów zrzeszonych w PSLD, detektywów niezrzeszonych jak i osoby nie posiadające licencji detektywa,
 7. preferowania w wykonywanej przez siebie pracy profesjonalizmu i wysokiej jej jakości,
 8. realistycznego oferowania usług,
 9. przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przez siebie i swoich współpracowników w stosunku do wszystkich informacji uzyskanych od zleceniodawcy oraz pozyskanych w trakcie realizacji zlecenia, traktowanie tej zasady jako podstawy zaufania zleceniodawcy do detektywa. Równocześnie tajemnica zawodowa nie może wpływać na ukrywanie dowodów popełnienia przestępstwa lub innych czynów zabronionych a także umożliwiać uniknięcie odpowiedzialności karnej za czyn dokonany w przeszłości lub który miałby być dokonany w przyszłości,
 10. uczciwego konkurowania z innymi licencjonowanymi detektywami, preferowania koleżeńskości i zrozumienia we wzajemnych stosunkach,
 11. służenia sobie radą i udzielania wzajemnie pomocy w pracy zawodowej,
 12. rozstrzygania wszelkich sporów i konfliktów między detektywami zgodnie z przyjętymi zasadami etycznymi, wyłącznie w oparciu o organy PSLD,
 13. dbałości o upowszechnianie rzeczywistej wiedzy o zawodzie detektywa i świadczonych usługach a swoim postępowaniem i wynikami pracy upowszechnianie pozytywnego wizerunku zawodu w społeczeństwie,
 14. zachęcania niezrzeszonych w PSLD licencjonowanych detektywów do respektowania w działalności zawodowej przyjętych przez PSLD norm etycznych.

§ 4

W sprawach nieuregulowanych niniejszym kodeksem działania detektywa oparte być winny nie tylko na przepisach prawa ale także na jego wewnętrznych przekonaniach stanowiących wyznaczniki profesjonalnego i etycznego działania w realizowanych zleceniach.

§ 5

Udowodnione, rażące nieprzestrzeganie zasad etyki przez licencjonowanego detektywa zrzeszonego w PSLD stanowić może podstawę do skierowania sprawy przez każdego członka PSLD do Sądu Dyscyplinarnego, który zgodnie ze Statutem PSLD czuwa nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej objętych niniejszym kodeksem.

§ 6

Kodeks etyczny wchodzi w życie z dniem 15.06.2010r. zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów.

Powyższa treść Kodeksu Etyki Detektywa przedstawia stan na dzień 15 kwietnia 2015r. Aktualną, obowiązującą naszą agencję treść można znaleźć na stronie PSLD poświęconej Kodeksowi Etyki.